komenda wojewódzka policji w krakowie

 

 

 


 

Struktura organizacyjna

 

W Skład KWP Kraków wchodzi 17 komend powiatowych:
- KPP Kraków,
- KPP Wieliczka,
- KPP Olkusz,
- KPP Chrzanów,
- KPP Miechów,
- KPP Proszowice,
- KPP Oświęcim,
- KPP Wadowice,
- KPP Sucha Beskidzka,
- KPP Myślenice,
- KPP Nowy Targ,
- KPP Zakopane,
- KPP Limanowa,
- KPP Gorlice,
- KPP Bochnia,
- KPP Brzesko,
- KPP Dąbrowa Tarnowska,

oraz 3 komendy miejskie;
- KMP Kraków,
- KMP Nowy Sącza,
- KMP Tarnów.

 

Bezpośredni nadzór nad wydziałami sprawuje Komendant Wojewódzki Policji oraz zastępcy.
 
 • Wydział Konwojowy,
 • Wydział Postępowań Administracyjnych,
 • Wydział Prewencji,
 • Wydział Ruchu Drogowego,
 • Sztab Policji KWP w Krakowie,
 • Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji,
 • Oddział Prewencji Policji,
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
 • Wydział Kryminalny,
 • Wydział Techniki Operacyjnej,
 • Wydział do Walki z Korupcją,
 • Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą,
 • Wydział Wywiadu Kryminalnego,
 • Laboratorium Kryminalistyczne,
 • Zespół ds.Odzyskiwania Mienia,
 • Wydział Finansów,
 • Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej,
 • Wydział Inwestycji i Remontów,
 • Wydział Łączności i Informatyki,
 • Wydział Transportu,
 • Zespół Zamówień Publicznych,
 • Wydział Kadr i Szkolenia,
 • Wydział Kontroli,
 • Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum,
 • Wydział Prezydialny,
 • Zespół Prasowy,
 • Zespół Prawny,
 • Audytor Wewnętrzny,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji,

 


 

 

Wydział Konwojowy

 

Zakres działania:

 • Organizacja i realizacja konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz nieletnich sprawców czynów karalnych z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do sądów i prokuratur,
 • Realizacja konwojów osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej oraz realizacja doprowadzenia cudzoziemców w celu wydalenia lub umieszczenia w strzeżonym ośrodku albo areszcie deportacyjnym,
 • Zabezpieczenie transportów przedmiotów wartościowych na rzecz NBP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Bieżące współdziałanie z wydziałami konwojowymi innych województw w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z przemieszczeniem ich z jednej do drugiej jednostki penitencjarnej,
 • Zabezpieczenie imprez masowych.

Opis  - KWP Kraków

 

 

 Wydział Prewencji 
 
Zakres działania:
 • Koordynowanie i nadzorowanie jednostek policji w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępstw i wykroczeń, oraz w zakresie organizacji i pełnienia służby patrolowej, interwencyjnej, obchodowej konwojowo-ochronnej oraz w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i aresztach dla osób przewidzianych do wydalenia,
 • Sprawowanie nadzoru nad Komisariatami Policji oraz nad utrzymaniem i efektywnym wykorzystaniem psów służbowych do działań prewencyjnych.
 

 

Wydział Ruchu Drogowego

 

Zakres działania:

 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wydziałami ruchu drogowego danych KMP/KPP w Małopolsce oraz Komisariatu Autostradowego Policji,
 • Nadzorowanie stanu bezpieczeństwa ruchu oraz porządku ruchu na drogach krajowych województwa,
 • Zabezpieczenie wizyt i delegacji rządowych, imprez masowych, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

 

Wydział Sztab Policji

 

 

Zakres działania:

Zespół Służb Dyżurnych - organizuje, koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie służb dyżurnych w podległych jednostkach. Zapewnia prawidłowy obieg informacji o zdarzeniach na terenie województwa.

Zespół ds. Operacji Policyjnych - inicjonowanie, koordynowanie na obszarze województwa zadań związanych z zapewnieniem spokoju i porządku publicznego podczas pobytu osób objętych ochroną, imprez masowych, zgromadzeń.

Sekcja Lotnictwa Policyjnego - Zadania SLP to wykonywanie działań lotów pościgowo-blokadowych, poszukiwawczych, koordynujących działania naziemne, desantowych, ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych, oraz prewencyjnych i patrolowych.

 

 

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego - współpraca ze służbami po za policyjnymi np. Wojsko Polskie, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna.

 

Część informacji pochodzi z KWP Kraków - http://malopolska.policja.gov.pl/